ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTSTALLING

 

                                                                

1.     Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

Ø  Stallinggever: de ondernemer, eigenaar van het bedrijf Jachtwerf van den Berg

Ø  Stallingnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit bedrijf of beroep, die eigenaar is van een boot en tegen betaling een vastgestelde periode een bergplaats huurt voor deze boot op het grondgebied van stallinggever.

Ø  Boot: een vaartuig bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding tijdens verblijf op het water, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.

Ø  Reserveringsformulier: door stallinggever te verstrekken formulier waarmee stallingnemer een bergplaats kan reserveren. Het formulier maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden en behoort tot de overeenkomst tussen stallinggever en stallingnemer.

  

 2.     Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Jachtwerf van den Berg als stallinggever optreedt en een overeenkomst aangaat met een natuurlijk persoon welke eigenaar is van een boot die ter stalling wordt aangeboden, hierna te noemen stallingnemer. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na wederzijdse, schriftelijk vastgelegde instemming.

De stallingovereenkomst tussen stallinggever en een stallingnemer komt tot stand nadat stallinggever een door stallingnemer ondertekend reserveringsformulier heeft ontvangen tezamen met een aanbetaling ter bevestiging van de reservering. De omvang van de aanbetaling staat vermeld in het reserveringsformulier voor de betreffende stallingperiode. De ontvangst van deze aanbetaling door de stallinggever is onlosmakelijk verbonden aan de tot standkoming van de overeenkomst.

 Tussentijds is deze overeenkomst door stallingnemer behoudens onvoorziene en zwaarwegende omstandigheden niet opzegbaar. 

3.     Reservering

Stallinggever behoudt zich het recht voor een verzoek tot stalling te weigeren. Een opgave van reden(en) behoeft stallinggever hierbij niet te verstrekken.                                                                                                      

            4.     Stalling

De stallinggever verbindt zich tegenover de stallingnemer om tegen betaling de te stallen boot te bewaren in de stallingruimte of het hierbij behorende terrein en de boot na afloop van de stallingperiode nadat de hieraan verbonden verplichtingen geheel zijn voldaan ter beschikking te stellen aan stallingnemer.

Stallinggever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens het hijsen en het transport van de boot. De positie van de hijsbanden dient door de stallingnemer of diens gemachtigde aangewezen te worden.

 

5.     Stallingperiode

De winterstallingperiode loopt gedurende de termijn zoals vermeld op het reserveringsformulier voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf de dag dat het vaartuig op de kant wordt gezet. Indien de stallingnemer binnen 6 maanden weer te water wil vind geen restitutie  plaats van de niet genoten stallingdagen. De datum van uit  en in het water hijsen zal in overleg worden vastgesteld. Voor stalling langer dan 6 maanden geld een dagtarief toeslag, met een maximum van het tarief voor 6 maanden stalling.

 

6.     Aansprakelijkheid en verzekering

Het stallen door stallingnemer van een boot bij stallinggever geschiedt geheel voor eigen risico van de stallingnemer. De boot verblijft voor rekening en risico van stallingnemer op onze werf. De gestalde boot is vanwege stallinggever niet verzekerd tegen welke schade dan ook. Stallinggever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van stallingnemer toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak, ook is de werf niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of onderdelen, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinggever en/of diens gemachtigde.

De stallingnemer dient de boot gedurende de stallingperiode tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te hebben en te houden. Wij adviseren u een WA + casco dekking te nemen waarbij hellingen en transport is meeverzekerd.

Stallinggever is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van stallingnemer toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw of terrein waarin of -op de boot gestald is, tenzij zulks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de stallinggever.

Stallingnemer is aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan vanwege het niet naleven van de verplichtingen en bepalingen als genoemd in de artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.

 

7.     Prijs stalling en betaling

De stallingvergoeding wordt berekend aan de hand van de oppervlakte in vierkante meters van de te stallen boot. De rekenmaat voor de bepaling van het aantal vierkante meters wordt gerekend over de maximale lengte * breedte van het vaartuig.

De totale stallingvergoeding is verschuldigd op het moment dat de boot geplaatst is. Stallingnemer is in beginsel aan stallinggever de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op het formulier waarmee de stalling voor de boot wordt gereserveerd anders is vermeld.

De stallingnemer die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht in gebreke te zijn. Alle incassokosten zijn voor zijn rekening alsmede de rente en overige kosten die nodig zijn om de betaling te verkrijgen. De stallinggever is gerechtigd de boot van de in gebreke zijnde stallingnemer onder zich te houden totdat stallingnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en overige kosten heeft voldaan. Het bepaalde met betrekking tot het retentierecht ter zake in de aanhangende HISHWA 2013 is hierbij onverkort van toepassing.

8.     Verplichtingen stallinggever:

-       zet de boot in of uit de stallingruimte of verplaatst deze op het werfterrein;

-       neemt de boot op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt deze op afgesproken datum en tijdstip weer ter beschikking aan de stallingnemer;

-       neemt de zorg van een goed stallinggever bij bewaring van het gestalde in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan de boot en toebehoren;

-       gebruikt de boot niet en geeft deze niet bij derden in bewaring of in gebruik.

 

9.     Verplichtingen stallingnemer:

-       verwijdert voorafgaand aan maar uiterlijk bij het stallen van de boot gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu-onvriendelijke stoffen of zaken (zoals koelvloeistof, antivries, bilgewater of afval uit toiletten) uit de boot en voert deze zelf af naar een depot buiten de werf. De werf biedt geen verzamel- en afvoermogelijkheden voor chemisch afval;

-       verzamelt chemische afvalstoffen, spuitbussen, verfresten, -kwasten e.d. van de eigen boot en voert deze zelf af naar een depot buiten de werf. De werf biedt geen verzamel- en afvoermogelijkheden voor chemisch afval;

-       is verplicht stallinggever permanente toegang tot het gestalde te verschaffen om nakoming van de geldende veiligheidsvoorschriften te controleren;

-       vermijdt onnodig elektragebruik;

-       verwijdert bij vertrek en bij afloop van de werkzaamheden elektriciteitskabels uit de stopcontacten en bergt deze op;

-       neemt eigen afval mee of deponeert het in de daarvoor bestemde afvalbakken voor zover het normaal afval is dat aan boord van een boot gebruikelijk is;

-       bergt losse onderdelen zoals stootwillen, meertouwen e.d op in de boot of neemt deze mee naar huis;

-       leeft het werfreglement na en zorgt dat aan hem gerelateerde bezoekers dit reglement eveneens naleven;

-       zorgt voor tijdig gereed maken van de boot voor de tewaterlating aan het einde van de stallingsperiode.    

 

10.  Onderhoud aan de boot

Gedurende de openingstijden van de werf is stallingnemer in de gelegenheid werkzaamheden aan de boot te verrichten. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

-       in verband met brandgevaar en beschadigingen aan andere boten mogen mechanisch slijpen, lassen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten door een stallingnemer of derden niet worden uitgevoerd. Slechts de stallinggever is hiertoe bevoegd;

-       op zondagen moeten sterk geluidsproducerende werkzaamheden worden vermeden voor buurtoverlast

-       machinaal schuurwerk mag uitsluitend worden verricht met stofafzuiging, en antifouling dient “nat”geschuurd te worden op de wasplaats;

-       andere firma's of derden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stallinggever geen werkzaamheden verrichten in de hal of op het terrein;

-       het is stallingnemer niet toegestaan steunen , stempels of stophout bij een boot te verwijderen.

 In situaties waarin de hier genoemde bepalingen geen oplossing bieden of bij twijfel moet het werfpersoneel  worden geraadpleegd.       

 

11.  Openingtijden werf

De werf is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.                                                          Na sluitingstijd is het buitenterrein tot 20.00 toegankelijk met een toegangscode. Uitrijden kan tot 22.00 uur. Openingstijden stallingloods na 17.00 uur zijn in overleg

 

12.  Overige algemene bepalingen

Indien de boot op de vertrekdatum niet gereed is voor tewaterlating wordt voor het verplaatsen een extra vergoeding in rekening gebracht voor het verplaatsen van de boot. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het geldende tarief van twee manuren werk door het werfpersoneel.

 Indien de boot niet te water kan worden gelaten uiterlijk op de laatste dag van de vastgestelde stallingsperiode wordt geacht een stallingovereenkomst voor de zomerperiode tot stand te zijn gebracht onder dezelfde algemene voorwaarden. Stallingnemer is alsdan stallingvergoeding verschuldigd over de periode tot aan de eerstvolgende stallingperiode voor de winter. 

De stallingnemer heeft geen verhaal op stallinggever vanwege o.a. de volgende omstandigheden, en leiden nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door stallinggever aan stallingnemer:

-       het (gedeeltelijk) gesloten zijn van de werf tijdens reguliere openingstijden;

-       overlast of ongemak veroorzaakt door andere stallingnemers of bezoekers, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;

-       overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van de ruimte;

-       overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de werf.

 

Algemene Huisregels

-     Roken is in de kantine, loodsen en werkplaatsen niet toegestaan

-     Accu’s dienen te worden afgekoppeld en mogen  in de loods niet worden geladen zonder dat de eigenaar zich aan boord bevindt.

-     Parkeren op het terrein is voor eigen risico

-     Tijdens de stallingperiode is het niet toegestaan aan boord van schepen, die in de loods staan, te overnachten.

-     u dient  zelf te zorgen voor deugdelijk klimmateriaal zoals ladders en trappen

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.